Uvjeti i pravila

UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE

1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici Aranea maloprodaja d.o.o. putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Aranea maloprodaja d.o.o.

Korištenjem usluge Aranea maloprodaja d.o.o i svih pridruženih stranica i servisa na toj domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Internet prodaje, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Aranea maloprodaja d.o.o, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje je Aranea maloprodaja d.o.o, Borongajska cesta 81a, 10 000 Zagreb, OIB: 85821188970

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.

Aranea maloprodaja d.o.o pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Aranea maloprodaja d.o.o pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na stranicama internet prodaje Aranea maloprodaja d.o.o.

Aranea maloprodaja d.o.o pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni Aranea maloprodaja d.o.o u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na stranicama internet prodaje Aranea maloprodaja d.o.o.

Aranea maloprodaja d.o.o pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Aranea maloprodaja d.o.o odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje od strane djece ili maloljetnih osoba nije dopuštena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Aranea maloprodaja d.o.o ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

NAPOMENA:

Slike proizvoda na Aranea maloprodaja d.o.o su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici Aranea maloprodaja d.o.o ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. Aranea maloprodaja d.o.o, nastojat će objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2. UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Aranea maloprodaja d.o.o za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Aranea maloprodaja d.o.o, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Aranea maloprodaja d.o.o uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Aranea maloprodaja d.o.o. dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Aranea maloprodaja d.o.o

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dopušteno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dopuštena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Aranea maloprodaja d.o.o zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

e) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

f) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana, od dana sklapanja Ugovora, bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Aranea maloprodaja d.o.o o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom na 01/2307-261 ili elektroničkom poštom na [email protected] , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na sljedećoj poveznici korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Aranea maloprodaja d.o.o bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Aranea maloprodaja d.o.o, zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na transakcijski račun kojeg potrošač navede na obrascu jednostranog raskida ugovora.

Korisnik je dužan robu predati na adresi Aranea maloprodaja d.o.o, Borongajska 81a, 10 000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Aranea maloprodaja d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01/5635-370 ili se javi na [email protected] kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

II) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Aranea maloprodaja d.o.o, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

  • na broj telefona: 01/5635-370,
  • na e-mail adresu: [email protected]
  • na adresu: Aranea malorpodaja d.o.o., Borongajska 81a, 10 000 Zagreb

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa, popust ili zamjenu proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Aranea maloprodaja d.o.o vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Aranea maloprodaja d.o.o.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi.

Za rješavanje spora, zadužena je EU platforma za internetsko rješavanje sporova.

III) Ispunjenje ugovora

Trgovac je dužan potrošaču ispuniti ugovor u skladu s odredbama ugovora prema Zakonu o zaštiti potrošača NN 41/14 i Zakona o obveznim odnosima.

U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

Ako trgovac ili proizvođač daje jamstvo za ispravnost prodanog proizvoda dužan je ispuniti obveze propisane Zakonom o obveznim odnosima o jamstvu za ispravnost prodane stvari, kao i obveze preuzete jamstvom.

Nedostatak na proizvodu kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka.

Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na potrošača, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac.

Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon isteka roka iz stavka 5. čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača NN 41/14, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja.

IV) Cijene proizvoda i usluga putem webshop usluge

Cijene proizvoda izražene su u eurima ("€") i uključuju porez na dodanu vrijednost.

Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem Internet prodaje usluge.

Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda.

V) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na sljedeći način:

Plaćanje gotovinom - pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

Plaćanje karticama – plaćanje unaprijed cjelokupnog iznosa naznačenog na računu, uključujući i trošak dostave.

Plaćanje stranim karticama

Sva plaćanja se izvršavaju u Eurima. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom iznos u € se pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

VI) Dostava putem webshop usluge

Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske.

Nakon što Aranea maloprodaja d.o.o evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 24 sata od narudžbe proizvoda od strane registriranog korisnika što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Republici Hrvatskoj, te se ne odnosi na neradne dane) registriranom korisniku će proizvodi biti isporučeni u roku:

  • do 2 do 3 radna dana za područje Grada Zagreba,
  • do 7 radnih dana za područje kontinentalnog dijela Republike Hrvatske,
  • do 7 radnih dana za područje otoka.

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Aranea maloprodaja d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Aranea maloprodaja d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Aranea maloprodaja d.o.o može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Aranea maloprodaja d.o.o.

Aranea maloprodaja d.o.o navedene će podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Aranea maloprodaja d.o.o.

Aranea maloprodaja d.o.o prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Aranea maloprodaja d.o.o bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Unos i prijenos osobnih podataka pri kartičnom plaćanju

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

4. Komunikacija Internet prodaje Aranea maloprodaja d.o.o. s korisnicima

Registracijom dajete suglasnost da Vas Aranea maloprodaja d.o.o. u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Povratak na vrh